Proč naše učebnice : Recenze   

Pozitivní specifika učebnic ENGLISH

nakladatelství Angličtina Expres, Praha,
autorka PhDr. Milena Kelly

Logopedické poradny tyto učebnice doporučují, protože vyvozují anglické hlásky a to od počátku výuky na vhodně zvolené slovní zásobě – v učebnici pro 3. ročník. Učebnice pro 4. a 5. ročník tuto látku důkladně opakují na začátku školního roku.

Ostatní učebnice, od jiných nakladatelství, toto ponechávají stranou, stejně jako výklad o idiomech. Používají globální princip výuky – předloží určité téma a žáci ho mají nabiflovat, i když nechápou, proč tomu tak je. Angličtina je zcela odlišná svou výslovností, pravopisem a mluvnicí.

Česká školní inspekce požaduje, aby byly učebnice pro daný ročník a ten byl v názvu učebnice uveden. Proto ENGLISH 3 pro 3. třídu, ENGLISH 4 pro 4. třídu atd.

Inspekce vychází z toho, že v každém ročníku mají děti odlišné schopnosti a těm je pro úspěšnou výuku třeba vyhovět. Zejména na úrovni 5. ročníku mají děti velký zájem o systematický rozvoj slovní zásoby, stanou se „sběrateli“. Naopak ve 3. ročníku jsou děti „čtenáři“, mají ale hlavu plnou českého systému psaní, anglický systém neznají a to většinu brzdí.

ENGLISH 3 proto postupně seznamuje děti s anglickými hláskami a to na slovní zásobě, která je pro tento věk osvědčená, ke které děti mají vztah a chtějí se ji naučit. Podporují se čtenářské dovednosti nácvikem čtení slov ve sloupcích – děti postupně objevují pravidla čtení anglického jazyka a to jim dodává sebedůvěru do dalšího učení. To provádějí i učebnice pro 4. a 5. ročník!

Učebnice doplňují pomůcky pro činnostní učení.
Principy některých pomůcek jsou převzaty z Velké Británie, kde se používají pro výuku cizinců angličtině (barevné fólie).
Mnohé vycházejí z poznatků českých pedagogů pro výuku českého jazyka (rozlišení např. krátkých a dlouhých samohlásek, tvrdých a měkkých souhlásek).

Učebnice zdůrazňují praktické využití angličtiny – požadavek Evropské komise. Předkládají žákům princip sebehodnocení a to nejen v učebnicích, ale zejména v pracovních sešitech jsou zařazeny podklady, které dětem umožňují si praktické dovednosti utřídit, zopakovat a procvičit.

Už od 3. třídy se tak děti připravují na dosažení jazykové úrovně A1.
V učebnici ENGLISH 3 na str. 120 – 121 a v pracovních sešitech str. 107 – 108. Obdobně je tomu v dalších ročnících.

Mluvnici a hlavní slovní zásobu pro úroveň A1 předkládá učebnice ENGLISH 4, neb jsou žáci již vyspělejší. ENGLISH 5 tyto dovednosti zopakuje na vyšší úrovni. Žáci se tak na různých tématech setkávají s mluvnickými jevy, které v českém jazyce nejsou.

Už od 3. třídy se podstatná jména vyučují se členem. Absolventi učebnic ENGLISH nemají s použitím členu neurčitého / určitého potíže, narozdíl od většiny českých dětí, které člen prostě nepoužívají, což je chyba, která je poškodí v přijímacích zkouškách.

Ve všech ročnících učebnic ENGLISH jsou proto nová podstatná jména uváděna na začátku lekce se členem a/an. Tím rozlišujeme počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, dovednost nutná když se nacvičuje mluvení ve větách, tedy pro splnění těchto požadavků jazykové úrovně A1:

  • požádat o něco
  • domluvit se v obchodě
  • jednoduše si povídat o své rodině

Protože evropské požadavky zahrnují dovednost vést rozhovor na různá témata, učebnice pro 4. ročník ENGLISH 4 předkládá problematiku věty tázací v angličtině, tak jak to český žák očekává a je schopen dosti složitá pravidla pochopit.
Učebnici doplňují podklady pro činnostní výuku na webových stránkách nakladatelství. Zde je ukázka jednoho slovního okruhu:

Učebnice ENGLISH 4 a ENGLISH 5 obdobně vyučují anglickou mluvnici, která je pro děti ve 4. a 5. třídě obtížná, ba nepochopitelná, jestliže se vyučuje globálně, bez rozložení na své komponenty, tak jak to opět český žák očekává na základě návyků z výuky na 1. stupni ZŠ.

Mnozí žáci vyučovaní podle jiných učebnic neovládají ani na 2. stupni ZŠ zájmena-podměty, neřkuli stavbu základních vět v angličtině. Znají pouze jednotlivá slovíčka, která mnohdy vyslovují špatně: s českými hláskami místo s anglickými. Slovní zásoba se vždy podřizuje osobnímu zájmu každého žáka, což je jasně patrné v dnešní době, kdy jsou děti angličtinou obklopeny.

Učebnice ENGLISH 4 a ENGLISH 5 vyučují a upevňují základní slovní zásobu ve větách potřebných pro domluvu a písemný projev v angličtině. Posilují tím sebevědomí i slabých žáků, díky kterému se budou angličtině bez zábran věnovat po celý život.

Učebnice myslí na slabé čtenáře a dle doporučení speciálních pedagogů používají jen jeden typ velice čitelného písma a to jen na bílém pozadí, v černé barvě.

Formát A5 a pevná vazba byly zvoleny po mnoha konzultacích s učiteli a učebnice se tím vymykají trendu vyrábět velké učebnice tištěné na těžkém křídovém papíře.