Proč naše učebnice : Společný evropský referenční rámec   

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Rada Evropy vytvořila program zveřejněný u nás v roce 2002 v Evropském jazykovém portfoliu. Jazykové úrovně stanoví, co je třeba se naučit, abychom se mohli dorozumět. Jazykové úrovně jsou A1, A2, B1, B2, C1, C2.

V době vstupu České republiky do Evropské unie stanovilo Ministerstvo školství, že na konci 1. stupně ZŠ mají děti dosáhnout jazykové úrovně A1.

A1

Pro rozhovor v angličtině

 1. Pozdravit dospělého i kamaráda v různou denní dobu a rozloučit se.
 2. Zeptat se, jak se někomu daří, a na takové otázky odpovědět.
 3. Požádat o něco a poděkovat za to.
 4. Představit sebe, členy své rodiny a svého kamaráda nebo kamarádku.
 5. Zeptat se, jak se nový kamarád jmenuje a kde bydlí.
  Na podobné otázky odpovědět.
 6. Domluvit se v obchodě s tím, že si pomáháme ukazováním.
 7. Jednoduše si povídat o své rodině a o tom, co máme rádi.
 8. Připravit si s kamarádem krátký rozhovor nebo scénku.
 9. Používat čísla a říct, kolik je hodin.
 10. Říct si o věci v obchodě.
 11. Ptát se na to, kde lidé žijí, koho znají a co mají.
 12. Mluvit jednoduchými větami o svém domově, rodině, kamarádech.

Při poslechu angličtiny

 1. Rozumět jednoduchým pokynům při vyučování.
 2. Rozumět číslům.
 3. Rozumět nahrávkám na CD k učebnici.
 4. Rozumět názvům nejdůležitějších věcí ve třídě.
 5. Rozumět jednoduchým otázkám.
 6. Rozumět velice jednoduchým větám o sobě a své rodině.

Čtení

 1. V jednoduchém vyprávění poznat známá slova a věty.
 2. Pochopit, o čem je jednoduchý příběh s obrázky.
 3. Pochopit, o čem jsou krátké články.
 4. Najít základní informace, například kde a v kolik hodin.
 5. Rozumět krátkým zprávám na pohlednicích, SMS.

Psaní

 1. Vyplnit ve formuláři jméno, bydliště a věk.
 2. Napsat jednoduché blahopřání k narozeninám, k Vánocům,
  napsat jednoduchý pozdrav.
 3. Napsat jednoduchými větami, kde žiju a kdo jsem, například
  jak se tato dívenka dokázala naučit postupně během 4. třídy:

Úrovně A1 dosáhnou žáci v učebnici ENGLISH 5. Dobře je motivuje opakované sebehodnocení. Podklady pro ně jsou v učebnicích od 3. do 5. třídy a také v pracovních sešitech:

Ministerstvo školství požaduje:
1. stupeň ZŠ – jazyková úroveň A1,
2. stupeň ZŠ – jazyková úroveň A2,
státní maturita – jazyková úroveň B1.

A2

Pro rozhovor v angličtině

 1. Umím lidi zdvořile oslovit.
 2. Umím někoho někam pozvat a reagovat na pozvání.
 3. Umím se omluvit a přijmout omluvu.
 4. Umím se s kamarády domluvit na tom, co budeme dělat,
  kam půjdeme a kdy a kde se sejdeme.
 5. Umím si objednat jídlo nebo pití.
 6. Umím říct, co chci a zeptat se na cenu, například v obchodě.
 7. Dokážu se zeptat na základní informace o veřejné dopravě
  a koupit si jízdenky.
 8. S pomocí mapy se dokážu zeptat na cestu nebo poradit
  někomu jinému..
 9. Umím se zeptat na to, co lidé dělají v práci nebo ve škole
  a co ve volném čase. Umím na takové otázky odpovídat.
 10. Umím jednoduše vyjádřit, jak se cítím.
 11. Dokážu se účastnit krátké konverzace o tom, co mě zajímá.
 12. Dokážu vyjádřit souhlas a nesouhlas s jinými lidmi.
 13. Umím se ptát na záliby a umím na otázky o nich odpovídat
 14. Umím se ptát na to, co lidé dělají a umím na takové
  otázky odpovídat.
 15. Když něčemu nerozumím, umím člověka, se kterým mluvím,
  velice jednoduše požádat, aby zopakoval, co řekl.

Pro samostatný projev

 1. Umím popsat sebe, svou rodinu a další lidi.
 2. Umím jednoduše popsat místa a předměty.
 3. Dokážu mluvit o své škole a o své práci ve škole.
 4. Umím vyjádřit, co mám a nemám rád(a).
 5. Umím popsat, co pravidelně dělám.
 6. Umím popsat, co jsem dělal(a) v minulosti.
 7. Umím popsat jaké mám plány.

Při poslechu angličtiny

 1. Rozumím základním informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, práci a koníčcích.
 2. Když lidé hovoří pomalu a zřetelně, dokážu poznat, o čem mluví.
 3. V krátkých nahrávkách o běžných věcech rozumím důležitým
  informacím.
 4. Dokážu porozumět jednoduchému popisu cesty.

Čtení

 1. Rozumím krátkým jednoduchým textům.
 2. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.
 3. Rozumím běžným nápisům (na ulicích, na nádraží apod.)
 4. Dokážu najít informace v jídelních lístcích, na letácích.
 5. Rozumím jednoduchém návodu, například jak použít mobil.

Psaní

 1. Umím napsat o své rodině, škole a koníčcích.
 2. Umím napsat stručný osobní dopis – pozvání, poděkování, omluvu.
 3. Umím napsat stručný popis nějaké události.
 4. Umím spojovat věty výrazy jako „a“, „ale“, „protože“.

Na začátku a na konci školního roku je v pracovních sešitech sebehodnocení. Jaké mají vaši žáci dovednosti pro A1? Učebnice opakují a postupně probírají další, pro úroveň A2. Úrovně A2 dosáhnou žáci v učebnici pro 9. třídu.